"Олiяр" – сучасне виробництво, гордiсть України


Прагнення долучитися до Європи – визначальне сьогоднi в усiх аспектах життя суспiльства. Проте найважливiшим у цьому трендi має бути розвиток сучасних високотехнологiчних виробництв, якi дадуть можливiсть задiяти квалiфiкований трудовий ресурс, якiсну вiтчизняну сировину та забезпечать iстотне збiльшення валового нацiонального продукту. Радiсно, коли маєш можливiсть спостерiгати за невпинним поступом пiдприємства неподалiк, продукцiю якого залюбки споживаєш i на якому, до того ж, працюють твої друзi й сусiди. 

Приватне пiдприємство "Олiяр", засноване у 2003 роцi, працює в селi Ставчани на Львiвщинi. Це один iз найбiльших виробникiв олiї в Українi, зi 100% нацiональним капiталом i кадрами. На двох власних заводах фiрма випускає продукцiю пiд брендами, якi здобули загальне визнання: "Майола", "Родинна", "Соняшна" та олiя "Олiяр". Завдяки сучасному обладнанню, максимальнiй автоматизацiї технологiчного процесу, постiйному лабораторному контролю якостi сировини i продукцiї "Олiяр" можна поставити в ряд по-справжньому європейських виробництв, яких так потребує сьогоднi Україна. 

Потужнiсть заводу з виготовлення рафiнованої олiї -- 360 тонн за добу. За цим показником компанiя перебуває на третьому мiсцi в Українi серед виробникiв рафiнованої соняшникової олiї i щороку нарощує виробничi потужностi.

Що нового вiдбувається на пiдприємствi останнiм часом, якi iнновацiї виробництва i продукцiї впровадженi? На запитання вiдповiдає Тарас Цибух, головний технолог.

– Найважливiшими виробничими iнновацiями останнiх двох рокiв я вважаю встановлення додаткового теплообмiнного обладнання для полiпшення рекуперацiї теплової енергiї на стадiї дезодорацiї олiї, а також встановлення обладнання нульових стокiв у цеху екстракцiї. Важливим технологiчним кроком є i застосування додаткових холодильних машин, що вдосконалюють процес виморожування i знижують температуру зберiгання та фасування готової продукцiї. В цеху екстракцiї ми ввели додатковi ступенi дистиляцiї.

Що ж до нових видiв продукцiї, то ми налагодили випуск олiї рiпакової рафiнованої дезодорованої та олiї соняшникової рафiнованої дезодорованої з вiтамiном А.

На "Олiярi" впроваджена система розробки та пiдтримки iнновацiй, завдяки якiй вони стали можливими. Нашi висококвалiфiкованi фахiвцi – iнженери, технологи – безпосередньо на виробництвi займаються розробками та дослiдженнями, а при потребi залучають i стороннi проектнi органiзацiї, науковi iнститути та лабораторiї. Плiдно спiвпрацюємо, зокрема, з Українським науково-дослiдним iнститутом олiй та жирiв НААН.

– Енергозбереження й охорона навколишнього середовища сьогоднi актуальнi, як нiколи. Чи вдається "Олiяру" економити енергоносiї, адже технологiчний процес виготовлення олiї доволi енергомiсткий? Яких заходiв вживаєте для зменшення впливу виробництва на довкiлля?

– У цеху рафiнацiї 95% електродвигунiв обладнанi частотними перетворювачами, що забезпечують оптимальний режим роботи i зменшення споживання електроенергiї. Обладнання, яке встановлюють на пiдприємствi, комплектується електродвигунами з класом енергоефективностi не нижчим нiж ІЕ3. Дбаємо i про довкiлля. На ПП "Олiяр" впроваджена новiтня технологiя очищення стiчних вод, що дає змогу привести стiчнi води, що утворюються на пiдприємствi, до нормативних вимог скиду.

Очиснi споруди подiляються на фiзико-хiмiчнi та бiологiчнi. Очищення стiчних вод виконується в декiлька етапiв: 1 – механiчне очищення забруднених стiчних вод; 2 – усереднення з попереднiм окисненням органiчної складової виробничих стiчних вод в усереднювачi-преаераторi; 3 – фiзико-хiмiчне очищення стiчних вод за допомогою напiрної реагентної флотацiї; 4 – механiчне очищення господарчо-побутових стiчних вод на ручнiй решiтцi; 5 – двоступеневе бiологiчне очищення стiчних вод у аеротенках-вiдстiйниках; 6 – знезараження стiчних вод УФ опромiнюванням. Для здiйснення ефективного процесу фiзико-хiмiчного очищення виробничих стокiв та хiмiчної обробки флотошламу використовують коагулянти, флокулянти та вапно. На очисних спорудах пiдприємства є лабораторiя контролю якостi води, яка контролює процес очищення стiчних вод на кожнiй стадiї, а також якiсть стiчних вод, що скидають у водний об’єкт. Ця лабораторiя атестована на право проведення вимiрювань у сферi та поза сферою поширення державного метрологiчного нагляду.

– Сподiваюся, так само ретельно контролюєте i якiсть олiї? Як працює ваша лабораторiя? – запитую Ярослава Сича, керiвника лабораторiї.

– Атестована лабораторiя контролю якостi працює безпосередньо на виробництвi й забезпечує постiйний нагляд за якiстю сировини та за готовою продукцiєю. Продукцiя проходить трирiвневий контроль якостi. Перший рiвень контролю – перевiрка якiсних показникiв вхiдної сировини; наступний рiвень – здiйснюється перевiрка зразкiв у процесi переробки сировини, й останнiй рiвень контролю – перевiрка кiнцевого продукту, проводять вiдбiр зразкiв з кожної партiї..Лабораторний контроль основних фiзико-хiмiчних показникiв олiї здiйснюється на кожному етапi технологiчного процесу не рiдше одного разу на двi години, а при потребi й частiше. Звiсно, це забезпечує найкращi показники кiнцевого продукту. Нещодавно ми придбали хроматограф для контролю жирно-кислотного складу олiї. Для визначення вмiсту фосфору використовуємо прилад АМДФ-1, для визначення кольорового числа – аналiзатор ЦУ ТЕП. Вiдповiдним аналiзатором вимiрюється i вмiст вологи у продуктi.

Наша олiя – корисний i якiсний продукт. Вмiст у нiй антиоксидантiв (вiтамiну Е) становить 50 – 70%.

Для виходу на свiтовий ринок ми розробили i впровадили системи менеджменту якостi та безпечностi харчових продуктiв i кормових матерiалiв, що дало можливiсть отримати всi належнi сертифiкати.

З 2008 року пiдприємство активно розширює мiжнароднi торговельнi вiдносини, постiйно нарощує обсяги експорту соняшникової олiї у країни ЄС i Близького Сходу, в Канаду, США та Африку. Вигiдне географiчне положення виробничих потужностей ПП "Олiяр" на захiдних кордонах України сприяє щорiчному збiльшенню налагоджених експортних зв’язкiв iз захiдними iмпортерами олiї.

Наявнiсть мiжнародних сертифiкатiв, що гарантують високу якiсть продукцiї, розширення виробничих потужностей та застосування ефективних технологiй сприяли виходу ПП "Олiяр" на ринок товарiв private label. Нинi йому довiряють виробництво товарiв пiд власними марками вiдомi українськi торговельнi мережi, серед яких: "Ашан Україна", "АТБ", "Billa", "NOVUS", "Альянс Маркет" ("Арсен"), "Український Рiтейл" ("Брусниця"), "Львiвхолод" ("Рукавичка") та iншi. Рафiновану олiю виробництва компанiї "Олiяр" багато вiдомих українських пiдприємств-виробникiв використовують як якiсну сировину для виробництва такої продукцiї, як майонез, сухарики, соуси, рiзнi снеки тощо. Для вiдправлення наливної рафiнованої соняшникової олiї пiдприємство використовує спецiально обладнаннi автоцистерни з власного автопарку.

Компанiя щороку нарощує виробничi потужностi й у найближчiй перспективi планує встановлення нового додаткового обладнання, а також удосконалення окремих процесiв до рiвня останнiх свiтових технологiчних досягнень у виробництвi рафiнованої соняшникової олiї.

Постiйна пiдтримка культури високої якостi та безпеки виробництва – стратегiчний прiоритет компанiї, яка прагне бути ближчою до споживачiв i перевищувати їхнi очiкування.

Реклама

Найважливіше

22.04.2019
:
Актуальне
Фото УНІАН

Багато людей використовує державну допомогу не для оплати комунальних послуг, а на власні потреби. Чому так і що буде далі?

22.04
Актуальне
Фото УНІАН

"Він знайшов ключик до сердець цієї частини нашої країни, яку ми безмежно любимо", - пишуть одні. "Демократія збанкрутувала", - зазначають інші.

22.04
Здоров'я
Фото SCRAM Systems

За даними ВООЗ, 40% дітей у віці 14 - 18 років систематично вживають cпиртне.

22.04
21.04.2019
показати більше