Яка вона, справжня Росiя?

Войовнича риторика Путiна, маневри росiйської армії - усе те виглядає цими днями на екранах телебачення доволі загрозливо. Але тільки для тих, хто не знає того, що насправді відбувається у Росії.
А реалії такі, що навіть косметичні маніпуляції не можуть приховати очевидного: з великої держави Росія поступово перетворюється на відсталу другорядну країну, яка живе у світі ілюзій і спогадами про колишню велич. І гучними зовнішньополітичними діями Кремль просто намагається відполікти увагу своїх громадян від непомірної корупції, що роз'їдає суспільство, економiчного падіння та загрози розпаду власної країни.
І чого насправдi боїться кремлiвський вождь - мати у себе пiд носом сильну європейську Україну з розвиненими соцiальними та демократичними стандартами. Бо це розбудить приспане й обдурене росiйське суспiльство.
Що ж насправдi криється за агресивною бравадою московських лiдерiв? Про це та iнше - у розмовi з полiтекспертами Володимиром Загайським, Iгорем Золотаренком i польським полiтологом Войцехом Мiрчинським.
-- Якi сили сьогоднi керують Росiєю та визначають її геостратегiю?
В. Мiрчинський: -- Як вiдомо, Путiн тривалий час очолював росiйську спецслужбу. Тож, коли вiн став президентом, владнi повноваження працiвникiв невидимого фронту надзвичайне зросли. Нинi кiлькiсть штатних працiвникiв ФСБ збiльшилася iз 80 тисяч до 350 тисяч. I тепер на душу населення їх припадає бiльше, анiж у часи радянської диктатури.
На думку багатьох профiльних експертiв, у жоднiй державi свiту розвiдка не є настiльки поширеною, як у Росiї. Але якщо КДБ колись був чiтко
пiдпорядкований КПРС, то нинi вiн виконує установки фактично однiєї людини. Тому Росiя нинi - чи не єдина держава, яка де-факто управляється спецслужбами.
I. Золотаренко: -- Справдi, спецслужби нинi є очима i вухами Путiна. Але насправдi вiн править Росiєю не одноособово. Вiн - лише уособлення колективного керiвництва країною групою ветеранiв КДБ. Саме вони управляють найважливiшими сегментами економiки i тримають ключ до полiтичної влади, намагаючись створити привабливий образ такого собi культурного чиновника КДБ. Як стверджують мої колеги з Росiї, сьогоднi структурою "Кремль корпорейшн" насправдi керують, крiм самого Путiна, п'ятеро найбiльш наближених до нього осiб. Це, зокрема, Сергiй i Вiктор Iванови, один iз керiвникiв адмiнiстрацiї Кремля Iгор Сечин та директор Федеральної служби безпеки Микола Патрушев.
В. Загайський: -- Так, цi люди разом iз Путiним вiд самого початку його полiтичної кар'єри. Разом вони й створили цю модель управлiння державою та урядом, яка дiє i нинi. Адже Сечин є одночасно головою державного нафтового гiганта "РосНефть". Сергiй Iванов очолює Об'єднану монополiю авiакомпанiй, Вiктор Iванов керує радою директорiв "Алмаз-Антей", що є державним монополiстом у ракетобудуваннi, а син Патрушева -- вiце-президент найбiльшого в Росiї державного банку "Внешторгбанк".
До речi, майже 40 вiдсоткiв нинiшньої вищої бюрократiї Росiї - вихiдцi зi служб безпеки чи вiйськових кiл, тобто так званi силовики. Власне вони на чолi з Путiним повнiстю контролюють парламент, уряд, губернаторiв i всю вертикаль росiйської влади.
-- Чи означає це, що Путiн, створивши таку авторитарну й мiлiтарну державу, правитиме до глибокої старостi, як свого часу генсек Брежнєв?
В. Мiрчинський: -- Так багато хто думає, але насправдi це - велика помилка. Росiя сьогоднi не є країною, яку за рiвнем вiйськової потуги чи економiки можна порiвнювати з колишнiм СРСР. Так, до середини 1980-х Радянський Союз тримав пiвмiльйонне угруповання вiйськ у Центральнiй та Схiднiй Європi, за ним у захiдних округах СРСР пiд рушницею стояли в другому i третьому ешелонах ще бiльш як 2 мiльйони, у Забайкаллi, на Далекому Сходi i в Монголiї були розгорнутi ще понад пiвмiльйона вiйськ для вiйни з Китаєм. Одночасно 60-тисячна армiя вела вiйну в Афганiстанi, тисячi радникiв навчали i надавали вiйськову допомогу десяткам країн Азiї, Африки та Латинської Америки. З торгiвлi зброєю СРСР вийшов на перше мiсце у свiтi з оборотом у понад 30 мiльярдiв доларiв на рiк.
Утiм, у 1990-х ситуацiя кардинально змiнилася. Хоча й 1992 року Росiя успадкувала близько 60 вiдсоткiв радянського ВВП, що становив приблизно 50 - 60 вiдсоткiв американського, однак за кiлька рокiв нацiональний дохiд Росiї зменшився на половину i опинився на рiвнi 8 - 9 вiдсоткiв американського, який стабiльно зростав.
I. Золотаренко: -- Про сучасний стан Росiї красномовно свiдчить правдива статистика. Населення РФ, як повiдомляють незаангажованi
джерела, становить 132 мiльйони. Хто цi люди? 58 вiдсоткiв iз них - громадяни пенсiйного i передпенсiйного вiку. Особовий склад армiї нараховує 1 мiльйон 459 тисяч, особовий склад ФСБ та служби зовнiшньої розвiдки - 2 мiльйони 140 тисяч, штатних працiвникiв МНС, мiн'юсту, прокуратури, внутрiшнiх вiськ - понад 2,5 мiльйона, чиновники лiцензiйних та органiв контролю - 1 мiльйон 312 тисяч, депутатiв усiх рiвнiв та їх обслуги - 1 мiльйон 870 тисяч. Ще 1 мiльйон 775 тисяч становить армiя приватних охоронних структур. Якщо сюди додати всi управлiнськi структури та майже 10 мiльйонiв безробiтних, то сумарно отримаємо 102 мiльйони людей, якi нiчого не продукують й iснують лише за рахунок бюджету та платоспроможної частини населення
. Тож решта 30 мiльйонiв - це вся промисловiсть, бiзнес, фермери, а також малолiтнi дiти, школярi й бiженцi. Кожен економiст вам скаже, що такi цифри - ознака
потенцiйного економiчного й демографiчного краху.
-- А яка сьогоднi у Росiї внутрiшньополiтична ситуацiя?
В. Мiрчинський: -- Доволi складна. Там дедалi частiше говорять про iмовiрнiсть територiального розколу. По-перше, iснують зовнiшнi чинники, як-от територiальнi апетити Китаю i Японiї, а також кавказький фактор, що будь-якої митi може дестабiлiзувати ситуацiю на всьому просторi мiж Доном, Волгою i Пiвнiчним Кавказом. По-друге, це внутрiшня боротьба мiсцевих елiт за доступ до ресурсiв. На Далекому Сходi, наприклад, доступ до природних ресурсiв i пов'язаних iз ними бiзнесiв у п'ять разiв обмеженiший, нiж у Сибiру, i в десять - нiж у Центральнiй Росiї. А все тому, що цi мiсця собi облюбували фаворити Путiна. Крiм того, стрiмко зростає невдоволення i в тих регiонах, куди десантується путiнська "сiм'я".
В. Загайський: -- Крiм того, Росiя стоїть на порозi соцiальних бунтiв. Сьогоднi там 5 вiдсоткiв казково багатих i 95 - бiдних громадян. I хоча цiна нафти наразi суттєво не впала, але росiйська економiка iде донизу. Аби якось зарадити ситуацiї, влада вже пiшла на фактичну конфiскацiю накопичувальної частини пенсiйної системи. За таких тенденцiй уже найближчим часом можна очiкувати втрату регiонами можливостi елементарного фiзичного iснування, оскiльки центр позбувається здатностi це iснування їм гарантувати. I це стосується насамперед регiонiв,
на територiї яких нема видобутку енергоносiїв. Отже, таким регiонам доведеться самостiйно шукати шляхiв виживання. Найпростiший
i швидкий - продатися тому iноземному iнвестору, хто бiльше заплатить. А це означає, що Росiю чекає саморозпад.
-- Чи посилять цi тенденцiї санкцiї, що їх запроваджуватиме до Росiї Захiд?
I. Золотаренко: -- Якщо США та ЄС введуть повномасштабнi санкцiї, то Росiя опиниться у вкрай важкому становищi. Пiд час застосування економiчних санкцiй у 2008 роцi пiсля вiйни з Грузiєю вiдтiк капiталу з Росiї сягнув майже 130 мiльярдiв доларiв. Це лише за пiвроку. За останні два місяці з Росії вже виведено 35 мільярдів доларів. І це теж тiльки початок. Тепер така ситуацiя може тривати значно довше, крiм того, може бути застосована третя хвиля санкцiй, яка передбачатиме обмеження у проведеннi операцiй з валютою на свiтовому ринку. Це означає, що росiйськi банки не зможуть безпосередньо працювати через рахунки США i ЄС та будуть змушенi проводити операцiї через iншi країни. Тож навiть за пiдрахунками росiйських спецiалiстiв РФ лише у цьому сегментi втрачатиме 50 мiльярдiв доларів щоквартально.
В. Загайський: -- Так, особливо болючим для Москви буде третій етап санкцiй, який торкнеться державних корпорацiй, зокрема "Газпрому" i "РосНефтi". Це бiзнес провiдних росiйських олiгархiв, якi не зможуть зробити переакредитацiю у захiдних банках. Крiм того, РФ не матиме змоги розвивати свiй вiйськово-промисловий комплекс, бо буде позбавлена iмпорту захiдних технологiй. Я вже не кажу про 500 мiльярдiв доларiв росiйських олiгархiв, якi лежать у захiдних банках i можуть бути заблокованi. I це не рахуючи статкiв Путiна, якi нинi експерти оцiнюють у 200 мiльярдiв доларiв!
В. Мiрчинський: -- Але найстрашнiшим для Росiї буде обвал цiни нафти. Якщо США, наприклад, вiдкриють повномасштабний продаж iранської нафти та застосують iншi механiзми, то свiтова цiна "чорного золота" може впасти до 60 доларiв за барель. Тодi Росiю не врятують навiть мiжнароднi резерви, адже нинi цiна нафти, при якiй росiйський бюджет зводиться без дефiциту, становить суму майже удвiчi бiльшу -- 117 доларiв за барель.
Кажуть, вiд цього постраждає не лише Росiя, а й самi США. Так, але не забуваймо, що ВВП Америки майже уп'ятеро вищий за росiйський. Крiм того, вiдомо, що Штати виробляють нафти бiльше, анiж купують.
-- Отже, Росiя насправдi не така вже й грiзна, як багато кому видається?
I. Золотаренко: -- Росiйська влада активно будує такi собi потьомкiнськi селища, маскуючи цi муляжi благополуччя iмперськими амбiцiями її лiдерiв та нiбито модернiзацiєю економiки. Тож сприйняття росiйської владної вертикалi часто грунтується на дуже помилковiй упевненостi в тому, що та влада всесильна i контролює в країнi все. Та й сама росiйська влада думає, що здатна моделювати й утримувати будь-яку ситуацiю - у полiтицi, економiцi, суспiльствi.
Насправдi ж економiчний i полiтичний потенцiал стрiмко деградує. Кожна територiя, яка опиняється пiд протекторатом Москви, перетворюється на руїну. Сама ж Росiя вже давно стала сировинним придатком, де захiднi компанiї контролюють понад 1,5 мiльйона гектарiв, або одну восьму всiх її орних земель. Управлiнськi та полiтичнi елiти корумпованi й не пристосованi до масштабних нацiональних проектiв, населення не довiряє владi та пригнiчене вiдчуттям безнадiйностi. Ось вам лише один красномовний факт: на профiлактику дитячої безпритульностi в Росiї витрачають близько 60 мiльйонiв рублiв на рiк, тодi як на стерилiзацiю бродячих тварин в елiтнiй Москвi -- майже 90 мiльйонiв!
Вiдтак найближче майбутнє Росiї - балансування на межi краху, наростання хаосу, втрата ресурсiв життєзабезпечення i розпад. Ситуацiя, коли верхи не можуть, а низи не хочуть, вичiкує тiльки суб'єктивного чинника, щоб країна була розiрвана на частини.
Юрiй ГРИЦИК, газета "Експрес"
 

Найважливіше

15.07.2019
:
Історія
Кадр з фільму “Перші шведи”. На карті зображено маршрут представників ямної культури. “Всі ми — укра

Можете не вірити, але науковці підтверджують: у Європи - українські гени! Дослідники переконують, що найбільший генетичний вплив на північних європейців мали переселенці саме з наших територій.

15.07
Актуальне
Фото unsplash.com

Лише гіпотетичні втрати від більшовицької революції та громадянської війни 1917 - 1921 років становлять 3,9 мільйона осіб.

15.07
Актуальне
Фото з фб-сторінки ВМС

"Москітний флот" може відсовувати ймовірну лінію зіткнення з флотом Росії на 50 - 60 миль від нашого берега.

15.07
показати більше