Сергiй Маслiченко: «У перспективi кредити вiд ЄБРР дадуть змогу зменшити втрати тепла i стримати зростання комунальних платежiв»

Нинiшня ситуацiя у сферi теплопостачання є досить непростою для споживачiв, оскiльки вони отримують платiжки з високими рахунками за тепло i водночас ефективнiсть виробництва та постачання тепла до наших домiвок далеко не найкраща. Проте цей сектор дуже перспективний для iнвестування. Саме тому Європейський банк реконструкцiї та розвитку став активним iнвестором змiн на краще в цiй сферi, про що розповiв асоцiйований директор департаменту енергоефективностi та змiн клiмату ЄБРР Сергiй Маслiченко.
-- Яким чином ви вiдбираєте проекти в рiзних мiстах?
-- Ми працюємо з тими, хто проявляє зацiкавленiсть до збiльшення енергоефективностi мiста, хто найбiльш пiдготовлений, хто швидко вiдповiдає на нашi запитання i з ким у нас виходить досягнути результату. Якщо мiста будуть проявляти iнiцiативу та координувати свої дiї i пiдтримувати конструктивнi починання у сферi теплопостачання, наприклад, з метою проведення технiчної модернiзацiї мiсцевого теплопостачального пiдприємства, то ми вiтатимемо таку позицiю i будемо, своєю чергою, вiдкритими для дiалогу та подальшої спiвпрацi. Говорячи про готовнiсть мiст отримати iнвестицiї вiд ЄБРР або iнших кредиторiв, слiд згадати той факт, що в бiльшостi населених пунктiв iнфраструктура теплопостачання зношена майже на 70 -- 90%. І мiсцева влада добре поiнформована про такий стан речей.
Також ми залученi до процесу тарифоутворення для програм у сферi модернiзацiї теплопостачання на рiвнi мiста за наявними методиками. Ми робимо аналiз витрат, включених у тариф, i допомагаємо його вдосконалити та знижуємо операцiйнi витрати за рахунок наших iнвестицiй, таким чином, тариф може взагалi не пiдвищитися або пiдвищитися неiстотно в тих мiстах, де ЄБРР запроваджує енергоефективнi проекти! А згодом, коли наш кредит буде погашений, тариф може бути знижений завдяки економiї на фiнансових витратах. Природно, що тариф може зростати через цiни на природний газ, але без iнвестицiй вiн би зростав ще швидше, а завдяки реалiзацiї проектiв з ЄБРР плата за тепло буде збiльшуватися повiльнiше в такому разi. Тобто внаслiдок економiї на бiльш енергоефективному обладнаннi (що виробляє ту саму кiлькiсть тепла, але при меншому використаннi газу або бiопалива) та зменшенню споживання завдяки iндивiдуальним тепловим пунктам. Спiвпраця з ЄБРР, таким чином, дає змогу зробити тариф, по-перше, прозорим i зрозумiлим для населення, адже мiсцева влада розмiщує iнформацiю про тарифи в себе на сайтi, а по-друге -- такий пiдхiд допоможе стримати пiдвищення тарифу. 
 
-- Якi змiни в тарифнiй полiтицi потрiбнi на сьогоднi для тепломодернiзацiї?
-- На це нацiлена програма технiчної допомоги, яку ми спiльно зi Свiтовим Банком надаємо для НКРЕКП. Разом з нашими колегами ми прагнемо створити нову, сучасну систему тарифоутворення, яка буде привабливою для залучення приватних iнвестицiй. 
Уявiмо приватного iнвестора, який хоче побудувати теплоелектроцентраль (ТЕЦ) на бiомасi (наприклад, використовуючи вiдходи деревообробної промисловостi або сiльського чи лiсового господарства: солому, деревину та iн.). Такий iнвестор приходить сьогоднi до НКРЕКП, де йому повiдомляють, що в тариф, за яким вiн хоче продавати вироблену на ТЕЦ теплову енергiю, закладають 6% рентабельностi. Хто ж буде iнвестувати пiд 6% рентабельностi, якщо навiть ставка за депозитами вища? Тому через проблеми з тарифоутворенням немає припливу приватних iнвестицiй у сектор теплокомуненерго. Крiм того, є питання регулювання локальних монополiй з теплопостачання, доступу приватних компанiї до тепломережi мiста, що потребують окремого вирiшення задля полiпшення iнвестицiйної привабливостi сектору. 
 
-- Чи очiкуєте ви, що пiсля змiни системи тарифоутворення вiдбудеться «приплив» iнвесторiв у сектор теплокомуненерго не тiльки з України, а й з iнших країн?
-- Безумовно! Нашим першочерговим завданням є чiтка i зрозумiла система тарифоутворення. І ми сподiваємося, що в тому числi завдяки нашiй допомозi протягом одного-двох рокiв така система з'явиться. Друга важлива проблема -- вiдсутнiсть нормальних органiзацiйно-правових вiдносин зi споживачем, а саме мiж населенням або ОСББ i теплокомуненерго. Потрiбно ухвалити закон про житлово-комунальнi послуги, який буде регулювати цi вiдносини, проте на сьогоднi вiдповiдний законопроект застряг у Верховнiй Радi понад рiк. Оскiльки взаємовiдносини на ринку мiж клiєнтом i постачальником не вирiшенi, це лякає iнвестора, i вiн не приходить у цей сектор.
Ну i третє питання -- це субсидiї. Це «живi» грошi. Якщо ОСББ та населення не отримуватимуть їх вчасно i саме у грошовiй формi, а не як взаємозалiк, то тi ж теплопостачальнi компанiї не будуть отримувати «живих» грошей вiд своїх клiєнтiв. А ситуацiя, коли компанiя не має «живих» грошей, неприйнятна для iнвестора. Має вiдбутися повна монетизацiя субсидiй, саме тодi прийде приватний iнвестор!
Усе перебуває у взаємозв'язку з тарифами: тариф може бути встановлений, але не оплачений населенням, оскiльки субсидiя затримується, або тому що вона не грошова, а у формi взаємозалiку. Взаємозалiк нинi вiдбувається через ланцюжок мiж «Нафтогазом України» i комунальними пiдприємствами, але приватний iнвестор у цьому ланцюжку брати участь не може. Як тiльки впровадять ефективну систему тарифоутворення i субсидiї будуть видавати «живими» грошима, саме тодi iнвестицiї в сектор теплопостачання почнуть набирати обертiв.
 
-- Якi проекти ЄБРР стосуються населення безпосередньо?
-- У нас є програма IQ Energy, за якою видають кредити населенню через банки-партнери на енергозберiгальнi заходи в житловому секторi. Клiєнти програми отримують вiдповiдну компенсацiю з фонду наших донорiв. Компенсацiя може бути до 3 тис. євро на особу. 
Також хочу зазначити, що для нас завжди важливi монiторинг та перевiрка використання донорських коштiв, тому ми вiдстежуємо дiйсний ефект вiд енергозбереження за всiма проектами в усiх країнах. Для цього щодо кожного окремого проекту, не тiльки з IQ Energy, а й щодо всiх iнших, ми ставимо критерiї досягнення цiльового результату i стежимо за їх дотриманням. У цiй програмi ми пiдтримуємо iнвестицiї тiльки в найбiльш енергоефективнi технологiї i матерiали, якi є кращими, нiж середньостатистичнi доступнi на ринку.
Для цього ми сформували «Каталог технологiй». У цьому списку є всi технологiї i матерiали, якi вiдповiдають нашим критерiям. Застосування такого каталогу -- це наша практика в усiх країнах, де реалiзуються подiбнi проекти. Цей каталог як iнструкцiя для споживачiв у сферi енергоефективностi, яка також спрощує взаємодiю з банками-партнерами. В результатi такий пiдхiд сприяє використанню на ринку ефективних технологiй, оскiльки ми б не хотiли сприяти поширенню неякiсних технологiй i матерiалiв, i саме в цьому, я думаю, ми є однодумцями з нашими клiєнтами. 
До речi, до програми IQ Energy приєдналися такi українськi банки: «Укрсиббанк», «ОТР Банк» та нещодавно «Райффайзен Банк Аваль». Для того щоб сказати про зручнiсть та ефективнiсть такої програми, досить навести лише один приклад.
 
-- Який результат iнвестицiї ЄБРР матимуть для кiнцевого споживача, звичайного громадянина?
-- Щоб вiдповiсти на це питання, слiд розглядати таку ситуацiю: з однiєї сторони є теплопостачальне пiдприємство у вашому мiстi, яке виробляє теплову енергiю i транспортує її до вашої домiвки, а з iншої -- ви як споживач цього тепла. В чому ви зацiкавленi? В тому, щоб ви могли отримати якiсну послугу за максимально низькою цiною, умовно кажучи, щоб у квартирi або будинку було близько 20 -- 21°С i якомога дешевше. Що треба зробити, щоб цього досягнути? Найперше треба модернiзувати теплокомуненерго, тобто досягти зниження вартостi генерацiї тепла в котельнi, наприклад, перейшовши вiд дорогого газу до дешевшого бiопалива, або модернiзувати дiючi газовi котли та iн. Коли компанiя виробила теплову енергiю, її треба транспортувати до вашого будинку, притiм з мiнiмальними втратами, адже ми платимо не за нагрiв теплотраси, повiтря або ґрунту, а за гарячi батареї в нашiй квартирi. Для цього слiд провести утеплення та замiну теплових мереж. Таким чином, ЄБРР прямо кредитує теплокомуненерго, що дає можливiсть зробити високоефективними проекти виробництва й доставки теплової енергiї. Далi -- ваш будинок, у якому також може бути багато втрат тепла. Саме для вирiшення цiєї проблеми в нас є програма IQ Energy, яка допомагає безпосередньо споживачевi, тобто вам, отримати кредитнi кошти для теплової модернiзацiї вашої оселi. Тож ми бачимо, що фiнансування ЄБРР охоплює всi ланки: вiд виробництва до споживання тепла, i кiнцевим вигодоодержувачем виступає споживач. 
 
Cпорт
Фото зі сторінки Олени Старикової у facebook

Спортсменка розповідає про боротьбу за олімпійську ліцензію та те, як двоколісний транспорт полегшує повсякденне життя.

17.11
Дискусії
Фото Depositphotos.com

*Апостоли не одружувалися, бо весь час присвячували Господу. Та святому Петру вдалося поєднати обидві справи.

*Аргументи різних церков щодо того, варто чи ні священику мати дружину.

17.11
Здоров'я
Фото unsplash.com

Деякі добавки, які є в цьому виробі, здатні провокувати алергію, мігрень і навіть безсоння.

16.11
Подробиці
Фото pixabay.com

Чим для планети такі важливі бджоли? Чим загрожує нам їхнє зникнення?

16.11
Думка
Любко Дереш

Українці в цілому вважають себе толерантними і поміркованими, однак це, на жаль, не зовсім так.

16.11
Історія
Здається, її намагаються розстріляти квітами. Про українку, яка своїм голосом підкорила серця мільйонів

16 листопада минає 67 років з часу, коли не стало Соломії Крушельницької. Про шаленство глядачів від її голосу і те, як співачка допомогла Пуччіні не зазнати фіаско із оперою "Мадам Баттерфляй".

16.11
Здоров'я
Голлівудська акторка Камерон Діаз також веде боротьбу з псоріазом.

Цю хворобу називають загадковою. При ній категорично протипоказані спиртне та стреси.

15.11
Пригоди

Дівчина товаришувала з цим юнаком два роки. Того вечора, коли сталась трагедія, батьки ніяк не хотіли відпускати її на прогулянку з друзями.

15.11
Подробиці
Фото УНІАН

У пропрезидентській партії - перші вигнанці. Що вони прозповідають про своє звільнення з фракції і як аргументують таке рішення інші представники політсили?

15.11
Подробиці

Думки президента Росії уже прокоментував голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

15.11
Думка
Андрій Кокотюха

Мої думки про “стандарти новин”, розробити які запропонували в команді Зеленського.

15.11
Судові історії

Після нападу на чоловіка до нього звернулися родичі одного зі злочинців і стали вмовляти говорити неправду.

15.11
Подробиці
Фото depositphotos.com

Мер назвав цю подію "раною, яка залишає незмивні сліди" і звинуватив у ній зміни клімату. Громада ж міста каже, що винна у всьому влада.

14.11
Cтиль життя
Фото pixabay.com

Завдяки особливій побудові птахів під час польоту зграя збільшує швидкість на 71% порівняно зі швидкістю, яку може розвинути кожен птах окремо!

14.11
Подробиці
Фото УНІАН

Законопроект у другому читанні традиційно не підтримала більшість фракцій. Огляд голосування та короткий аналіз розподілу державних коштів.

14.11
Здоров'я
Фото depositphotos.com

Гарячка у перші дні застуди чи грипу - саме через них. І саме вони дають час імунній системі активізуватися та виробити власні клітини для прицільного знищення вірусу.

14.11
Подробиці

Який план Російської церкви не буде втілено через визнання ПЦУ Олександрійським патріархом? Яка Церква може визнати ПЦУ наступною? І що таке "кенонія", згідно з якою і Кіпрська Церква де-факто теж визнає ПЦУ?

14.11
Подробиці

Очільниця Львівської прокуратури підтримала ідею газети “Експрес” і відтепер приміщення на проспекті Шевченка, 17-19 буде доступним для львів'ян та гостей міста.

14.11
Пригоди

Шахраї називають себе операторами мобільного зв'язку, аби випитати необхідну для втілення схеми інформацію.

14.11
Здоров'я
Фото pixabay.com

За калорійністю пів склянки насіння можна порівняти з плиткою шоколаду, а склянку - з батоном або порцією шашлику зі свинини, кажуть дієтологи.

13.11
Подробиці
Фото ілюстративне зі сторінки ООС у Facebook

Скільки людей мешкає у цих населених пунктах, чим займаються і на які зміни очікують від розведення військ.

13.11
Подробиці
Фото УНІАН

Огляд тез документа 2178-10, за який із існуючих фракцій у Раді голосували лише "слуги народу".

13.11
Судові історії

На суді обвинувачений розповів, що після завершення стосунків з дружиною життя для нього скінчилося: не міг ні їсти, ні спати. І був переконаний, що жінка зрадила його.

13.11
Подробиці
Фото pixabay.com

Як коментують ситуацію прем'єр-міністри обох країн та яку позицію обрав ХАМАС

13.11
Cпорт
Фото з сайту Національної федерації бодібілдингу України

Спортсменка тренується п'ять-шість разів на тиждень. А за одне заняття підіймає кілька тонн!

13.11
Здоров'я

105-річна Ганна Микитин досі сама куховарить, пере та рубає дерев'яні скіпки для печі.

12.11
Cпорт
Фото зі сторінки СКУ у facebook

Роман Головатюк став найкращим кікбоксером світу у надважкій вазі. Його історія успіху надихає!

12.11
Подробиці
Фото УНІАН

Що каже про справу "Тополі" посол України у Польщі Дещиця, омбудсменка Денісова і як коментує ситуацію сам військовослужбовець.

11.11
показати більше